View in English

ABB E-MOBILITY – GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF WALLBOX SALES VIA SMART MARKETPLACE – THE NETHERLANDS

Deze algemene voorwaarden van wallbox-verkoop via de Smart Marketplace (“algemene voorwaarden”) zijn als volgt van toepassing op verkoop aan consumenten en ondernemers:

 • Voor verkoop aan consumenten gelden de bepalingen in deel A van deze algemene voorwaarden. “Consument” in de zin van deze algemene voorwaarden is een natuurlijke persoon die bij het plaatsen van een bestelling niet handelt in het kader van een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit, maar voor privédoeleinden.
 • Voor verkoop aan ondernemers gelden de bepalingen in deel B van deze algemene voorwaarden .  Onder “ondernemer” in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid die bij het plaatsen van de bestelling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.  Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden worden publiekrechtelijke rechtspersonen ook beschouwd als ondernemers in voornoemde zin.
 • “ABB” in de zin van deze algemene voorwaarden betekent ABB E-mobility B.V., een bedrijf geregistreerd onder de wetten van Nederland, met vestigingsnummer 24000504, met als hoofdvestiging Heertjeslaan 6, 2629 JG Delft, Nederland.

DEEL A: BEPALINGEN VOOR VERKOOP AAN CONSUMENTEN

1.Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop en aankoop en, indien van toepassing, de installatie van de Terra AC wallbox en eventuele accessoires (“wallbox”) door ABB via de Smart Marketplace (“Smart Marketplace”) waar de wallbox wordt gekocht door eindklanten (“klant(en)”), en op de daartoe door ABB en klant gesloten verkoopovereenkomst (“verkoopovereenkomst”) .  Dit deel A (secties 1-14) van deze algemene voorwaarden is van toepassing op klanten die consumenten zijn zoals hierboven gedefinieerd.
 • Door een bestelling te plaatsen bij ABB gaat de klant akkoord met de toepassing van deze algemene voorwaarden .
 • Afwijkingen, wijzigingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden en andere specifieke overeenkomsten moeten in tekstvorm (inclusief e-mail) worden gemaakt om van kracht te zijn. Dit geldt ook voor de annulering van deze formele vereiste.
 • Levering en installatie van de wallbox is beperkt tot het grondgebied van Nederland (“grondgebied”).

2. Aanbiedingen/Bestellingen/Overeenkomst

 • Elke presentatie van ABB goederen en serviceopties op de Smart Marketplace en andere websites is indicatief en vormt geen wettelijk bindend aanbod van ABB, maar dient uitsluitend ter informatie en illustratie. Het werkelijk haalbare laadvermogen van de wallbox is afhankelijk van de technische specificaties van de bestaande stroomvoorzieningsinstallatie van de klant en kan dus lager zijn dan de technische mogelijkheden van de wallbox.
 • Om de bestelling te voltooien moet de klant alle vereiste informatie op de Smart Marketplace invullen, een beschikbare betaalmethode kiezen en bevestigen dat hij deze algemene voorwaarden accepteert. Voordat het bestelproces wordt voltooid, kan de klant zijn gegevens bekijken en wijzigen of het bestelproces annuleren.  De klant plaatst een bindende bestelling bij ABB door te klikken op “bestelling met betalingsverplichting”.  ABB zal dan zonder onnodige vertraging per e-mail de ontvangst van de bestelling bevestigen.
 • ABB is pas gebonden en een bindende verkoopovereenkomst komt pas tot stand wanneer ABB de aanvaarding van de bestelling in tekstvorm (inclusief e-mail) verklaart of de levering uitvoert. De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele onduidelijke of onjuiste gegevens in het bestelproces.
 • De wallbox moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde technicus. De klant kan tijdens het bestelproces kiezen voor een wallbox-bundel waarin de installatie van de wallbox door een van ABB’s lokale installatiepartners (“installatiepartner”) tegen betaling is inbegrepen.  In het geval dat de klant een wallboxbundel selecteert die installatie bevat, dan is de “standaard installatie” het standaard installatiepakket in de wallboxbundel die installatie biedt.  Na de bevestiging door ABB van de ontvangst van de bestelling wordt de klant naar een afzonderlijke digitale omgeving geleid die door ABB wordt beheerd en “platform” wordt genoemd.  Als de klant eenmaal is aangemeld op dit platform, moet hij een pre-installatiecontrole uitvoeren als hij een wallbox bundel heeft gekozen waarbij installatie is inbegrepen.  De installatiepartner kan tijdens de pre-installatiecontrole een online controle via videocall aanvragen voor meer uitleg.  Met betrekking tot de bestelde wallboxbundel die installatie omvat, zal ABB’s aanvaarding van de bestelling afhankelijk zijn van het resultaat van de pre-installatiecontrole zoals door ABB aan de klant zal worden meegedeeld.  Naar aanleiding van de pre-installatiecontrole zal de installatiepartner bepalen of installatie überhaupt haalbaar is en zo ja, of de standaard installatie voldoende is gezien de omstandigheden van de locatie van de klant waar de wallbox geïnstalleerd moet worden.  Er kunnen extra onderdelen en diensten nodig zijn om de installatie van de wallbox uit te voeren, wat kan resulteren in extra kosten voor de installatie van de wallbox voor de klant (“extra installatie”).  Indien dit het geval is, zal ABB de klant hiervan per e-mail op de hoogte brengen en de klant meedelen welke bijkomende kosten er voor de extra installatie zullen zijn.
 • ABB zal de relevante contractuele informatie niet opslaan ten voordele van de klant.

3. Prijs

 • Alle door de klant te betalen prijzen zoals aangegeven op de Smart Marketplace en de orderdocumentatie zijn inclusief de toepasselijke wettelijke btw (brutoprijs) en inclusief leveringskosten, tenzij anders aangegeven op de Smart Marketplace.
 • In het geval dat de klant een wallboxbundel kiest waarbij installatie is inbegrepen, zijn de kosten van de standaardinstallatie inbegrepen in de aankoopprijs van de wallboxbundel.
 • De kosten van de extra installatie, indien van toepassing voor de klant, zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs van de wallboxbundel inclusief installatie. De kosten van de extra installatie worden apart vermeld op de factuur nadat de klant het aanbod voor de extra installatie heeft aanvaard.
 • De klant ontvangt een offerte voor de extra installatie die pas bindend wordt nadat de klant de offerte heeft aanvaard. De kosten voor de extra installatie zijn gebaseerd op de informatie die door de klant is verstrekt tijdens de hierboven genoemde pre-installatiecontrole.  Als deze informatie onjuist of onvolledig is, kunnen er extra kosten voor rekening van de klant zijn.  Indien de klant de voorwaarden niet accepteert of niet bereid is deze extra kosten voor de extra installatie te betalen, kan de wallboxbundel inclusief installatie worden geannuleerd en zullen reeds betaalde bedragen worden gecrediteerd en volledig aan de klant worden terugbetaald.
 • De levering van de wallbox wordt uitgevoerd na betaling van de volledige aankoopprijs (inclusief, indien van toepassing, betaling van de kosten voor de extra installatie).

4. Betaling

 • De door ABB geaccepteerde betaalmethoden worden weergegeven op de Smart Marketplace en/of, in geval van extra installatie, zal ABB de geaccepteerde betaalmethoden weergeven in de offerte of in het platform waarop de klant de offerte voor extra installatie kan accepteren. ABB behoudt zich het recht voor om in individuele gevallen bepaalde betalingsmethoden te weigeren en naar andere betalingsmethoden te verwijzen.
 • Voor alle duidelijkheid, ABB is niet verantwoordelijk voor de aanvraag en het in aanmerking komen voor of de goedkeuring van subsidies of andere stimuleringsprogramma’s waaraan de klant wil deelnemen en waarvan hij wil profiteren.

5. Leveringsperiode/levering

 • Aflevering en overhandiging van de wallbox vindt uitsluitend plaats in het grondgebied en na volledige betaling door de klant van de aankoopprijs en van eventuele bijkomende kosten zoals van toepassing en overeengekomen.
 • De wallbox wordt alleen afgeleverd en, indien van toepassing, geïnstalleerd op het afleveradres in het grondgebied dat de klant bij de bestelling heeft opgegeven. ABB levert en/of, indien van toepassing, installeert de wallbox niet buiten het grondgebied.  ABB of de installatiepartner zal contact opnemen met de klant om een afspraak te maken voor de levering en, indien van toepassing, installatie van de wallbox.
 • Informatie over beschikbaarheid, verzending, leveringstermijnen of leveringsdata gelden slechts bij benadering en zijn niet bindend, tenzij ze uitdrukkelijk als bindend zijn aangeduid. Indien de levering en/of, indien van toepassing, installatie van de wallbox niet binnen zes (6) weken na een oorspronkelijk opgegeven geschatte leverings- en installatiedatum heeft plaatsgevonden, kan de klant ABB per sms (inclusief e-mail) verzoeken om de levering en installatie binnen een redelijke termijn te regelen.  Na deze redelijke termijn zal ABB in vertraging zijn met de levering, tenzij ABB niet verantwoordelijk is voor de vertraging.  ABB is niet verantwoordelijk voor de vertraging van de levering van de wallbox indien de vertraging te wijten is aan redenen die toe te schrijven zijn aan de klant (bijvoorbeeld in het geval dat de klant de wallbox niet in ontvangst neemt; indien de klant het aanbod voor extra installatie niet aanvaardt; of indien de klant de informatie niet verstrekt zoals gevraagd tijdens het pre-installatie controleproces).
 • In het geval dat de levering en/of, indien van toepassing, de installatie van de wallbox meer dan vier (4) weken na een bindende leverings- en installatiedatum wordt vertraagd als gevolg van het niet beschikbaar zijn van vereiste materialen of onderdelen van (onder)leveranciers, en op voorwaarde dat ABB niet verantwoordelijk is voor een dergelijke onbeschikbaarheid en passende inkoopovereenkomsten heeft gesloten met haar (onder)leveranciers en/of, indien van toepassing, de installatiepartner om de levering van de vereiste materialen of onderdelen veilig te stellen, zal ABB de klant hiervan zonder onnodige vertraging in tekstvorm (inclusief e-mail) op de hoogte stellen. In dit geval kan ABB de verkoopovereenkomst ontbinden en bij ontbinding zal ABB zonder onnodige vertraging alle reeds door de klant gedane betalingen terugbetalen.
 • De klant zal in verband met de te leveren wallbox de gebruiksvoorwaarden en eventuele beperkingen strikt naleven.

6. Risico/overdracht van eigendom

 • Het risico van verlies, beschadiging of vernietiging van de door ABB te leveren wallbox wordt gedragen door de klant vanaf het moment dat de wallbox is geleverd in overeenstemming met paragraaf 5.
 • ABB blijft eigenaar van de wallbox totdat de aankoopprijs volledig is betaald.

7. Installatie

 • Indien de installatie van de wallbox is inbegrepen in de verkoopovereenkomst en nadat ABB de volledige betaling van de klant heeft ontvangen, wordt de installatie uitgevoerd door de installatiepartner op locatie bij de klant. De klant verleent de installatiepartner toegang tot zijn bedrijfsterrein voor zover dit nodig is voor de installatie.  De klant bevestigt dat hij over alle noodzakelijke bevoegdheden en toestemmingen beschikt om de installatie van de wallbox te laten uitvoeren (bijv. toestemming van de eigenaar van het terrein of andere derden).  De klant zal verder een volmacht geven om ABB en/of de installatiepartner in staat te stellen de noodzakelijke registratie van de wallboxinstallatie aan te vragen (indien een dergelijke registratie noodzakelijk is onder lokale regelgeving en overeengekomen is dat deze door ABB en/of de installatiepartner namens de klant wordt uitgevoerd).
 • De klant dient te allen tijde te voldoen aan de installatievereisten zoals door ABB uiteengezet in de AC wallbox handleidingen – Terra AC wallbox | The Superior EV Home Charger | ABB (beschikbaar onder https://e-mobility.abb.com/smart-charge-at-home/).
 • De installatie van de wallbox vereist te allen tijde de aanwezigheid van de klant of een door de klant gemachtigde derde op het terrein tijdens de afspraak en toegang tot de zekeringkast, evenals tot alle andere ruimten die verband houden met de installatie.
 • Als de installatie niet kan worden voltooid als gevolg van een omstandigheid waarvoor de klant verantwoordelijk is, in het bijzonder in het geval dat de klant niet voldoet aan de vereisten van deze paragraaf 7, draagt de klant alle extra kosten die hierdoor ontstaan, inclusief de kosten voor een nieuwe installatieafspraak.
 • De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor de veranderingen en verbouwingen aan het gebouw waarin de wallbox is geplaatst. Dit omvat alle gaten die zijn geboord in bakstenen, pleisterwerk, beton, schilderwerk of soortgelijke werkzaamheden, extra grondwerken, muurdoorbraken, bekabeling enz. In dit opzicht is het misschien niet mogelijk om de oude staat volledig te herstellen.
 • In het geval dat de wallbox wordt geretourneerd aan ABB (bijv. in geval van herroeping), dient de klant ervoor te zorgen dat eventuele de-installatie van de wallbox alleen wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus of installateur. De kosten van eventuele de-installatie van de wallbox zijn voor rekening van de klant, tenzij de terugzending het gevolg is van een defect aan de wallbox.
 • In het geval dat de klant geen installatie bij ABB heeft besteld, is ABB niet aansprakelijk voor problemen in verband met de wallbox die het gevolg zijn van de installatie van de wallbox door de klant of een derde (bijvoorbeeld door het gebruik van ongekwalificeerd personeel).

8. Garantie

 • ABB levert en installeert, indien van toepassing, de wallbox zonder gebreken. In het geval van defecten aan de wallbox heeft de klant recht op garantie volgens de geldende wettelijke bepalingen.  In het kader van de wettelijke garantierechten kan de klant het recht hebben om nakoming achteraf te verlangen (door middel van vervanging of reparatie van de wallbox), de koopovereenkomst te ontbinden of de aankoopprijs te verlagen.  De klant kan ook aanspraak maken op schadevergoeding als gevolg van gebreken, en deze schadevergoeding kan alleen worden gevorderd in overeenstemming met paragraaf 9. In geval van vervanging of reparatie van een wallbox zal de klant de wallbox aan ABB ter beschikking stellen.  Voor vorderingen wegens gebreken aan de wallbox geldt in het algemeen een verjaringstermijn van twee (2) jaar na aflevering van de wallbox, of, indien van toepassing, de datum waarop de installatie van de wallbox heeft plaatsgevonden.  Latere prestaties zullen worden geleverd zonder erkenning van een wettelijke verplichting.  In het geval van nakoming achteraf begint het resterende deel van de oorspronkelijke verjaringstermijn te lopen vanaf de teruggave van de gerepareerde of vervangen wallbox.
 • ABB zal de klant voorzien van updates, met inbegrip van beveiligingsupdates, die nodig zijn om de wallbox en zijn digitale elementen conform te houden, voor zover dit door dwingend recht wordt vereist. ABB is echter niet verplicht om updates te leveren die verder gaan dan dergelijke noodzakelijke updates, bijvoorbeeld om versies van de digitale elementen te upgraden of om de functionaliteiten te verbeteren of uit te breiden die verder gaan dan de conformiteitseis.  De klant wordt vooraf op de hoogte gesteld van eventuele noodzakelijke updates.  Als de klant de updates die ABB ter beschikking stelt niet installeert, is het mogelijk dat de wallbox niet langer conform is en dat de diensten van de digitale elementen slecht functioneren of onderbroken worden.  ABB is niet aansprakelijk voor een gebrek aan conformiteit van de wallbox dat het gevolg is van het niet installeren door de klant van de relevante update die verondersteld wordt de conformiteit te handhaven.
 • In het geval dat de klant claimt dat de wallbox defect is en aanspraak maakt op garantierechten en na inspectie door ABB van de wallbox blijkt dat het vermeende defect aan de wallbox te wijten is aan de klant, bijvoorbeeld als gevolg van onjuiste of gebrekkige (de-)installatie (met name als gevolg van het inschakelen van niet-gekwalificeerd personeel dat de (de-)installatie uitvoert) of enig ander onjuist gebruik van de wallbox (inclusief het niet installeren van noodzakelijke updates door de klant), kan ABB van de klant een vergoeding vorderen van alle kosten die gemaakt zijn voor het onderzoek naar het vermeende defect. In het geval dat de klant om nakoming achteraf verzoekt, maar ABB verhinderd is de nakoming achteraf uit te voeren of indien de nakoming achteraf anderszins mislukt om redenen die te wijten zijn aan de klant, kan ABB vergoeding van alle gemaakte kosten vorderen.

9. Aansprakelijkheid

 • ABB is aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke wetten.
 • In gevallen van gewone nalatigheid is ABB enkel aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de schending van essentiële contractuele verplichtingen waarvan de naleving een voorwaarde is voor de goede uitvoering van de respectieve verkoopovereenkomst en op de naleving waarvan de klant normaal vertrouwt en mag vertrouwen; in dit geval is de aansprakelijkheid echter beperkt tot de typische voorzienbare schade.
 • De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing op aansprakelijkheid (a) voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, (b) voor frauduleus verzwegen gebreken, (c) die voortvloeit uit de overname van een kwaliteitsgarantie (in dit opzicht zijn de aansprakelijkheidsbepalingen die voortvloeien uit de garantie van toepassing, indien van toepassing), en (d) voor claims onder dwingende productaansprakelijkheidswetten.
 • De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor schadeclaims van de klant tegen wettelijke vertegenwoordigers, leidinggevenden, medewerkers en plaatsvervangende agenten van ABB.
 • Tenzij anders overeengekomen, garandeert ABB niet dat een door ABB geleverde wallbox interoperabel of compatibel is met andere software dan smart software of connectiviteitsdiensten dan de smart-applicatie voor het gebruik van de wallbox (“smart-app”).

10. Herroepingsrecht

De klant heeft een wettelijk herroepingsrecht.  Het volgende herroepingsbeleid is gericht aan de klant en wordt in tekstvorm naar de klant gestuurd als onderdeel van de verwerking van de bestelling van de klant.  Voor de uitoefening van het herroepingsrecht kan de klant het hieronder weergegeven modelformulier voor herroeping gebruiken.

Informatie over het herroepingsrecht
 
Herroepingsrecht
 
U hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt.
 
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons ABB E-mobility BV op de hoogte stellen
Postfach 201101
48092 Münster
Duitsland
van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail).  U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar het is niet verplicht.
U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere ondubbelzinnige verklaring ook elektronisch invullen en indienen op onze website https://e-mobility.abb.com/smart-charge-at-home/.  Als u voor deze optie kiest, zullen wij de ontvangst van een dergelijke herroeping onverwijld bevestigen via een duurzame medium (bijvoorbeeld per e-mail).
 
Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende als u uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 
 
Gevolg van herroeping
 
Als u dit contract herroept, betalen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen.  We voeren een dergelijke terugbetaling uit met hetzelfde betaalmiddel als dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in elk geval zijn er voor u geen kosten verbonden aan een dergelijke terugbetaling.
We kunnen de terugbetaling inhouden totdat we de goederen hebben teruggekregen of u bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.
 
 
U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons heeft meegedeeld dat u dit contract herroept, aan ons terug te sturen of te overhandigen in overeenstemming met het retouretiket dat wij u op verzoek zullen verstrekken.  De deadline is gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de periode van 14 dagen is verstreken.
 
De kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor uw rekening.
U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan die welke noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
 
Als u hebt verzocht om te beginnen met de uitvoering van diensten tijdens de herroepingstermijn, betaalt u ons een bedrag dat in verhouding staat tot wat is geleverd totdat u ons hebt meegedeeld dat u dit contract herroept, in vergelijking met de volledige dekking van het contract.
Modelformulier voor herroeping
(Dit formulier alleen invullen en terugsturen als u het contract wilt herroepen)
·       Naar ABB E-mobility BV, Postfach 201101, 48092 Münster, Duitsland
·       Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) mijn/onze (*) koopovereenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/verrichting van de volgende dienst (*) herroep/herroepen;
·       Besteld op (*)/ontvangen op (*)
·       Naam consument(en)
·       Adres van consument(en)
·       Handtekening van consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend)
·       Datum
 
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

11. Gegevensbescherming

ABB verwerkt de in verband met deze algemene voorwaarden verzamelde persoonsgegevens om haar rechten en verplichtingen krachtens deze algemene voorwaarden te kunnen uitoefenen en voor andere legitieme zakelijke doeleinden.  De details met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door ABB vindt u in de ABB privacykennisgeving (beschikbaar onder: https://e-mobility.abb.com/smart-charge-at-home/) die informeert over de verwerking van persoonsgegevens in verband met de uitvoering en uitvoering van deze AVG en de bijbehorende rechten van de betrokkene.

12. Deelbaarheid

 • Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar zijn of worden in welk opzicht dan ook in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, worden de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden op geen enkele wijze aangetast.

13. Geschillen/toepasselijk recht

 • Op alle rechtsbetrekkingen in verband met de verkoopovereenkomst tussen ABB en de klant is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het “Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken” (CISG) (het Verdrag van Wenen).
 • Als de gebruikelijke woonplaats van de klant zich in een ander land dan Nederland bevindt, blijven de verplichte nationale wet- en regelgeving inzake consumentenbescherming van dat land onaangetast en van toepassing.
 • De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting onder http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ABB neemt niet deel aan alternatieve geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

14. Wijzigingen

ABB kan deze algemene voorwaarden (en ook de andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen) later als volgt wijzigen:

 • Op elk moment als de wijzigingen in wezen in het voordeel van de klant zijn. ABB zal de klant hiervan vooraf op de hoogte stellen.
 • In alle andere gevallen zal ABB de klant per e-mail informeren over de voorgenomen wijzigingen, ten minste twee (2) maanden voor de datum vanaf wanneer de wijzigingen van toepassing zullen zijn op de respectieve verkoopovereenkomst. Indien de klant op die datum geen bezwaar maakt, worden de wijzigingen geacht door de klant te zijn aanvaard; ABB zal de klant hieraan herinneren bij het informeren over de voorgenomen wijzigingen.

DEEL B: BEPALINGEN VOOR VERKOOP AAN ONDERNEMERS

15. Algemeen

Dit deel B (paragrafen 15 e.v.) van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop en aankoop en, indien van toepassing, de installatie van de wallbox door ABB via de Smart Marketplace aan klanten die ondernemer zijn (zoals hierboven gedefinieerd) en op de verkoopovereenkomst die ABB en de klant voor dit doel hebben gesloten.  Deel A van deze algemene voorwaarden is mutatis mutandis van toepassing op gevallen onder dit deel B met uitzondering van paragrafen 8.1-8.2, 9.1-9.4, 10, 13.2 en 13.3 die niet van toepassing zijn.

16. Betaling/Garantie

 • De klant heeft geen recht op verrekening met verschuldigde bedragen. Betalingsgaranties en/of andere afspraken van de klant en/of derden schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
 • Indien de klant enig verschuldigd bedrag niet betaalt, is hij van rechtswege in verzuim zonder voorafgaande ingebrekestelling. Zodra de klant met enige betaling in verzuim is, zijn alle overige vorderingen van ABB op de klant opeisbaar en is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ook ten aanzien van die vorderingen onmiddellijk in verzuim.  Met ingang van de dag waarop de klant in verzuim is, is hij van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aan ABB een vertragingsrente verschuldigd van 1% van de waarde van de verkoopovereenkomst, per maand naar rato van het gedeelte van een maand waarover het verzuim voortduurt.
 • Niet-betaling of vertraging in de betaling geeft ABB tevens het recht om van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling haar prestaties op te schorten en/of de verkoopovereenkomst van rechtswege te ontbinden en/of betaling te vorderen van alle verlies en schade die zij heeft geleden als gevolg van de tekortkoming van de klant. Hetzelfde geldt ook indien de klant de gesloten verkoopovereenkomst niet naleeft of indien de solvabiliteit van de klant in gevaar komt, ongeacht welke daad of omstandigheid hieraan ten grondslag ligt, zelfs indien dit op geen enkele wijze verband houdt met de uitvoering van de verkoopovereenkomst.

17. Overmacht

 • Overmacht en andere onvoorziene en ernstige omstandigheden waarvoor ABB niet verantwoordelijk is, bv, ongeregeldheden, stakingen of wettelijke lock-outs, operationele of transportonderbrekingen, moeilijkheden bij de aankoop van grondstoffen of gebrek aan bevoorrading door onderaannemers of leveranciers en andere marktvolatiliteit, beschikbaarheid en kostprijs van grondstoffen en basisproducten en marktschommelingen in de beschikbaarheid, kostprijs en capaciteit van logistiek/transport, oorlog, terrorisme, burgerlijke onrust, rellen, natuurrampen, brand, pandemieën of epidemieën, overheidsreglementeringen en handelingen van overheidsinstanties, kunnen een impact hebben op de normale bedrijfsactiviteit van ABB en op de kostprijs van de uitvoering, de overeengekomen leveringstermijnen en de vervulling van contractuele verplichtingen.
 • Indien ABB ten gevolge van een van de gebeurtenissen vermeld in paragraaf 1 verhinderd wordt om zijn contractuele verplichtingen na te komen, zal ABB ontheven worden van de respectieve getroffen contractuele verplichtingen en zullen de overeengekomen leveringstermijnen in elk geval verlengd worden met de duur van de belemmering plus een redelijke opstartperiode en zal ABB of de installatiepartner een nieuwe installatieafspraak met de klant overeenkomen. ABB zal de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen van het begin en het verwachte einde van dergelijke omstandigheden.
 • Indien als gevolg van een van de gebeurtenissen vermeld in paragraaf 1 de kosten voor ABB’s uitvoering van contractuele verplichtingen toenemen of ABB’s contractuele verplichtingen beïnvloed en/of vertraagd worden, zullen ABB en de klant te goeder trouw en binnen een redelijke termijn na het inroepen van dergelijke omstandigheden samenwerken om alternatieve contractuele voorwaarden te onderhandelen in de zin van billijke aanpassingen van de contractuele verplichtingen.
 • Indien de overmachtsituatie zoals beschreven in paragraaf 1 langer dan drie (3) maanden duurt, kunnen ABB en de klant elk de verkoopovereenkomst schriftelijk beëindigen, zonder enige aansprakelijkheid of vergoeding voor enig verlies of schade.
 • De klant ziet af van elke vordering tegen ABB voor directe schade en/of winstderving en/of indirecte en/of intermediaire en/of gevolgschade en/of punitieve schade, boetes en/of vereffende schadevergoeding voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verbonden met een van de gebeurtenissen zoals beschreven in paragraaf 1.
 • Indien er een geschil ontstaat tussen ABB en de klant met betrekking tot een van de gebeurtenissen zoals bepaald in paragraaf 1, zullen ABB en de klant trachten dit geschil in der minne te schikken.
 • Paragraaf 1 – 17.6 is van overeenkomstige toepassing op de gevolgen van het coronavirus (COVID-19 / SARS-CoV-2), inclusief de herhaling ervan, de oorlog van Rusland in Oekraïne, de algemene tekorten aan grondstoffen, elektronische componenten en elementen wereldwijd, evenals marktschommelingen in de beschikbaarheid en kosten van andere grondstoffen, basisproducten, andere kritieke componenten en transportcapaciteiten. Dit geldt ongeacht of ABB of de klant al dan niet op de hoogte waren van de oorzaken en (mogelijke) gevolgen op het moment dat de verkoopovereenkomst werd gesloten.

18. Garantie

18.1 Wallbox-garantie (met uitzondering van reserveonderdelen en services, die worden gedekt in paragrafen Error! Reference source not found. en 18.2).

(a) Garantie.  ABB garandeert dat de door ABB in het kader van de verkoopovereenkomst geleverde wallbox vrij is van materiaal- en fabricagefouten en voldoet aan de gepubliceerde specificaties van de wallbox (“wallbox-garantie”).  De wallbox-garantie eindigt na vierentwintig (24) maanden na de datum van levering van de wallbox (“wallbox-garantieperiode”).  ABB heeft echter geen enkele verplichting om updates, met inbegrip van beveiligingsupdates, voor de wallbox te verstrekken, behalve de noodzakelijke updates die vereist zijn om te voldoen aan de toepasselijke dwingende regelgevende wetten.  Als de klant de updates die ABB ter beschikking stelt niet installeert, is het mogelijk dat de wallbox niet langer conform is en dat de diensten van de digitale elementen slecht functioneren of onderbroken worden.  ABB is niet aansprakelijk voor een gebrek aan conformiteit van de wallbox dat het gevolg is van het niet installeren door de klant van de relevante update die verondersteld wordt de conformiteit te handhaven.

(b) Wallbox-garantieservice claimen.  Om in aanmerking te komen voor de wallbox-garantie moet de klant onmiddellijk het Smart Customer Engagement Center op de hoogte stellen door te bellen naar het door smart verstrekte nummer of in tekstvorm (inclusief e-mail) met vermelding van de aard van elk defect en alle beschikbare bewijsstukken daarvan overleggen  en bewijs van aankoop zoals een kassabon of factuur binnen vijf (5) dagen na de eerste kennisname van het defect en in geen geval later dan vijf (5) dagen na het verstrijken van de wallbox-garantieperiode.  De verplichting van de klant om de wallbox te inspecteren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving blijft onaangetast.  Na verificatie door ABB dat het defect gedekt is door de wallbox-garantie, zal ABB op zijn kosten en naar eigen goeddunken, ofwel (i) de wallbox of een defect onderdeel daarin repareren, (ii) de wallbox vervangen door een nieuwe of gereviseerde wallbox met substantieel vergelijkbare functionaliteit, (iii) het deel van de prijs terugbetalen dat van toepassing is op het niet-conforme deel van de wallbox, of (iv) met betrekking tot de firmware, ABB zal de niet-conformiteit corrigeren door, naar eigen keuze, hetzij de firmware te wijzigen, hetzij instructies voor het wijzigen van de firmware aan de klant ter beschikking te stellen, hetzij de noodzakelijke gecorrigeerde of vervangende firmware aan de klant ter beschikking te stellen.  De vervangingsservicekosten op de locatie van de klant zijn inbegrepen als de wallbox-bundel die de klant heeft aangeschaft inclusief installatie is.  De daaropvolgende prestatie start geen nieuwe wallbox-garantieperiode.  De hierin uiteengezette verhaalsmogelijkheden zijn het enige en exclusieve verhaal van de klant bij schending van de wallbox-garantie.  ABB behoudt zich het recht voor de klant kosten in rekening te brengen, en de klant zal deze betalen, voor elke reparatie die niet onder de wallbox-garantie valt.

(c) Terugzending en toegang.  Indien ABB reparatie aanbiedt, dient de klant de niet-conforme wallbox (minus eventuele apparatuur of software van derden) op kosten van ABB af te leveren bij een door ABB aangewezen reparatiefaciliteit.  Indien ABB ervoor kiest om de wallbox bij de klant te controleren en te repareren, dient de klant toegang te verlenen tot de wallbox bij de klant tijdens normale kantooruren.  De klant zorgt ervoor dat de locatie voldoet aan alle relevante gezondheids-, veiligheids- en milieurichtlijnen.  ABB kan weigeren de wallbox te onderhouden indien de omstandigheden op de locatie van de klant gevaarlijk zijn of niet in overeenstemming zijn met de HSE-richtlijnen van ABB.

(d) Uitsluitingen.  De wallbox-garantie geldt niet voor defecten die veroorzaakt worden door het volgende: (a) gewone slijtage, (b) fout, nalatigheid, misbruik door de klant, (c) de wallbox is niet correct geïnstalleerd (tenzij de installatie onder de verantwoordelijkheid van ABB valt), (d) de wallbox is niet correct opgeslagen, bediend en onderhouden in overeenstemming met de gepubliceerde specificaties en instructies van ABB, (e) de wallbox is aangepast, gewijzigd, verbeterd of veranderd door de klant of een derde partij, (f) de wallbox is beschadigd door de klant of zijn eindgebruikers, (g) de firmware is niet tijdig door de klant geüpdatet naar de meest recente versie en het defect is veroorzaakt door het niet tijdig updaten, (e) door de klant verstrekte tekeningen, ontwerpen of specificaties, (h) stroomstoringen, verlies van netwerkconnectiviteit, of onderbrekingen in de elektriciteitsvoorziening, (i) overmatige vuilophoping, corrosie, binnendringen van vreemde stoffen, ongedierte/insectenplaag of vandalisme, (j) cyberveiligheidsinbraak inclusief virus en hacking, of (k) gevaren inclusief brand, overstroming, storm aardbeving, bliksem, morsen of lekken van chemicaliën of schadelijke stoffen, overmatige spanning of mechanische schokken, of waterschade.

(e) Verdere uitsluitingen.  De wallbox-garantie sluit ook uit:  (a) schade als gevolg van het feit dat het gebruik van de wallbox voor het beoogde doel niet meer of slechts beperkt mogelijk is als gevolg van wijzigingen in de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de werking van de wallbox die na de levering van de wallbox zijn aangebracht, (b) vergoeding van eventuele gevolgschade in verband met het verlies van laadactiviteiten van elektrische voertuigen of eventuele kosten die klant heeft gemaakt voor reparatie & vervanging van de wallbox (inclusief maar niet beperkt tot arbeidsloon, eventuele transportkosten, in- en uitrijkosten, tijdelijk opladen op een andere locatie), of (c) kosten of schade als gevolg van wijzigingen aan bestaande elektrische systemen, gebouwinstallaties of andere wijzigingen aan de locatie.

18.2 Servicegarantie.  Indien ABB betaalde diensten levert (d.w.z. installatiediensten) met betrekking tot de wallbox in het kader van de verkoopovereenkomst (“dienst(en)”), dan zal ABB de diensten uitvoeren op een professionele manier die in overeenstemming is met de industrienormen en vrij van eventuele fabricagefouten (“servicegarantie”).  De servicegarantie eindigt negentig (90) dagen na de voltooiing van de diensten, voordien zal de klant ABB op de hoogte brengen van de niet-conforme diensten (“servicegarantieperiode”).  Na bevestiging dat de diensten niet voldeden aan de servicegarantie, zal ABB de niet-conforme diensten opnieuw uitvoeren tot de waarde van de respectievelijke diensten.  De nieuwe uitvoering start geen nieuwe servicegarantieperiode.

18.3 Geen andere garanties.  Tenzij hierin anders is bepaald, geeft ABB geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de wallbox, reserveonderdelen en/of diensten die door ABB worden geleverd, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk, en ABB wijst dergelijke garanties uitdrukkelijk van de hand.  Deze paragraaf 18 vervangt, voor zover wettelijk toegestaan, alle garanties die wettelijk geïmpliceerd zijn en vormt de volledige aansprakelijkheid van ABB met betrekking tot de kwaliteit en garantie van de wallbox, reserveonderdelen en/of diensten.

19. Aansprakelijkheid/vrijwaring

 • Voor zover toegestaan onder de Nederlandse wet, komen ABB en de klant overeen dat ABB niet aansprakelijk is voor indirecte en/of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: winstderving, inkomstenderving, bedrijfsonderbreking en/of operationele verliezen, kosten met betrekking tot de vervanging van de levering van energie, verlies van gegevens, kostenstijging, verlies van verwachte besparingen, overheadkosten, bedrijfsschade, verlies van elektrische aansluiting, schade veroorzaakt door gebruik en/of kapitaalkosten of enige andere specifieke, indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook.
 • Niettegenstaande enige andersluidende of afwijkende bepaling(en) in de verkoopovereenkomst en voor zover toegestaan onder de Nederlandse wet, komen ABB en de klant overeen dat de totale aansprakelijkheid van ABB (met inbegrip van haar medewerkers, agenten, onderaannemers en klanten) als gevolg van het al dan niet nakomen van haar verplichtingen onder de verkoopovereenkomst, of enige niet-contractuele verplichting, schadeloosstelling of anderszins, de overeenkomstige waarde van de verkoopovereenkomst niet zal overschrijden.
 • ABB zal in geen geval gehouden zijn tot betaling van vervangende of bijkomende schadevergoeding, behalve indien en voor zover de geleden schade veroorzaakt is door opzet, grove nalatigheid, grove schuld of bedrog van ABB of haar medewerkers.
 • Elke vertegenwoordiger van ABB die door ABB is aangesteld voor de uitvoering van de verkoopovereenkomst kan alle verweermiddelen die voortvloeien uit de verkoopovereenkomst tegen de klant inroepen alsof zij partij zijn bij de verkoopovereenkomst.
 • De klant vrijwaart ABB (met inbegrip van zijn werknemers en zijn vertegenwoordigers) tegen alle vorderingen van derden in verband met de uitvoering of niet-uitvoering van de verkoopovereenkomst door ABB, voor zover de schade de aansprakelijkheidsbeperkingen zoals hierboven uiteengezet overschrijdt.
 • Paragraaf 19 is ook van toepassing op alle garanties volgens paragraaf 18.

20. Onvoorziene omstandigheden

 • ABB en de klant komen overeen dat indien ABB na het sluiten van de verkoopovereenkomst bewijst dat:
  • de voortdurende uitvoering van de contractuele verplichtingen onredelijk is bemoeilijkt als gevolg van een omstandigheid buiten de redelijke controle van ABB, waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat ABB daarmee bij het sluiten van de verkoopovereenkomst rekening had moeten houden als ABB van de omstandigheid op de hoogte zou zijn geweest; en dat
  • ABB kon de omstandigheid en/of de gevolgen daarvan redelijkerwijs niet voorkomen of afdoende beperken,

ABB en de klant zijn verplicht om, binnen een redelijke termijn nadat ABB zich op deze paragraaf 20 heeft beroepen, te onderhandelen over alternatieve contractuele voorwaarden die redelijkerwijze rekening houden met de gevolgen van de omstandigheid.

 • Indien ABB en de klant er niet in slagen om binnen een redelijke termijn nadat ABB zich op deze Sectie20 heeft beroepen, alternatieve contractvoorwaarden overeen te komen, heeft ABB het recht om de verkoopovereenkomst te ontbinden.

21. Retentierecht

De klant is niet gerechtigd om een retentierecht uit te oefenen tegen ABB.

22. Geschillen/bevoegdheid

 • ABB en de klant komen overeen dat zij ernaar zullen streven om geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de verkoopovereenkomst binnen dertig (30) dagen in der minne en te goeder trouw (en eventueel via bemiddeling) te regelen.
 • De maatschappelijke zetel van ABB is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit en verband houden met de verkoopovereenkomst. ABB kan de klant echter ook dagvaarden op zijn maatschappelijke zetel.